Loading images...

Regulamin Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lidzbarku Warmińskim ul. Dantyszka 13

 

 1. Miejski Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lidzbarku Warmińskim (MPSZOK) jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim (PGK).

 2. MPSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, w soboty od 10:00 do 14:00.

 3. Korzystający z MPSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika PGK.

 4. W MPSZOK przyjmowane są nieodpłatnie następujące odpady komunalne powstałe na nieruchomościach zamieszkałych, które zostały zebrane w sposób selektywny:

  • odpady z selektywnej zbiórki odpadów (makulatura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło),

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  • wielkogabarytowe,

  • zużyte baterie i akumulatory,

  • opony,

  • odpady biodegradowalne i zielone,

  • przeterminowane leki i chemikalia,

  • odpady problematyczne np. świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte oleje, itp.

  • odpady z robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, powstałych w czasie remontu nieruchomości zamieszkałych w ilości do 100 kg/m-c.

 5. Odpady dostarczane do MPSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.

 6. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów przyjmowanych w MPSZOK, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.

 7. Odpady do MPSZOK przyjmowane są przez pracownika po okazaniu przez dostarczającego odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.

 8. Jeżeli rodzaj odpadów, ich cechy bądź ilość odpadów wskazują na to, że powstały na nieruchomościach niezamieszkałych, to mogą one być przyjęte za odpłatnością.

 9. Informacji o pracy MPSZOK można uzyskać od pracownika PGK obsługującego punkt lub pod numerem telefonu 897678454 w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00.

 10. Nadzór nad MPSZOK prowadzi Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

 11. Regulamin korzystania z MPOSZOK jest dostępny na stronie internetowej PGK: http://www.pgklw.pl.

Lidzbark Warmiński, dnia 03.01.2022r. 

Prezes Zarządu PGK sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

 Zasady selektywnej zbiórki odpadów